our team

Vishnu Chakrapani
Vishnu Chakrapani
Founder & Director
Abhijith B S
Abhijith B S
Chief Operating Officer
Devika Sahni
Devika Sahni
Chief Executive Officer